White Shrimp

$7.50 per pound

price per pound.  about 22 shrimp per pound.