Nueske’s Bacon

$7.50 per pound

per pound.  Artisan hardwood smoked Bacon.