Nueske’s Bacon

$11.00 per pound

per pound.  Artisan hardwood smoked Bacon.